HIỂU QUY ĐỊNH

Câu Hỏi Logo Trả lời tại trang web Ngôn Ngữ
ECOCERT COMOS ORGANIC là gì ?
http://www.ecocert.com/en/natural-and-organic-cosmetics/ Tiếng Anh
COMOS-STANDARD là gì ?
 
https://cosmos-standard.org/the-cosmos-standard/ Tiếng Anh
AGRICULTURE BIOLOGIQUE là gì ?
http://www.agencebio.org/

http://agriculture.gouv.fr/lagriculture-biologique-1

Tiếng Pháp
ORGANIC FARMING  là gì ?
Trang web chính thức của ủy ban châu Âu :
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/
Tiếng Anh
EU ORGANIC CERTIFICATION  là gì ?
Trang web chính thức của ủy ban châu Âu :
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/organic-certification_en
Tiếng Anh
Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91
Luật châu Âu :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007R0834

Tiếng Anh