HỒ SƠ NHẬP KHẨU

Kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu Phụ lục-Kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu Danh sách hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực hải quan